Znaj ryzyko - kampania społeczna

ezop IIBadanie kondycji psychicznej Polaków Ezop II ponownie pokazało, ze uzależnienie od alkoholu to najpowszechniejsze zaburzenie psychiczne. Ponad 7 proc. respondentów doświadczyło zaburzeń związanych z alkoholem kiedykolwiek w życiu. Rocznie zaburzenia związane z używaniem substancji leczy ponad 200 tys. osób, a współczynniki zgonów z powodu alkoholu rosną. 

EZOP to inaczej epidemiologia zaburzeń psychiatrycznych i dostępność psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce. Badanie EZOP I było pierwszym w Polsce badaniem epidemiologicznym zaburzeń psychicznych przeprowadzonym zgodnie z metodologią Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) we współpracy z Konsorcjum World Mental Health (WMH).

Do końca 2021 roku kompleksowo zbadano stan zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań po raz drugi na reprezentatywnej próbie 15 tys. osób. EZOP II jest kontynuacją i rozszerzeniem badania EZOP Iprzeprowadzonego na próbie osób w przedziale wiekowym 18-64 lata. W obecnej edycji zakres badania po raz pierwszy objął próbę losową wszystkich mieszkańców kraju, bez ograniczeń wiekowych.

Głównym celem badania było dostarczenie aktualnych danych na temat rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych mieszkańców Polski, oceny dystansu społecznego do zaburzeń psychicznych w populacji, z uwzględnieniem jej demograficzno-społecznego zróżnicowania, oraz uzyskanie wiedzy na temat społecznej percepcji lecznictwa psychiatrycznego, czyli jak postrzegamy leczenie naszej psychiki.

Uzależnienie od alkoholu to najpowszechniejsze zaburzenie psychiczne

Według badania, różnych zaburzeń psychicznych doświadcza w swoim życiu więcej niż jedna czwarta dorosłych mieszkańców Polski, czyli ponad 8 milionów osób. Ponad 7 proc. respondentów doświadczyło zaburzeń związanych z używaniem alkoholu kiedykolwiek w życiu. Przy czym, jak wynika z badania, odsetek ten wśród bezrobotnych mężczyzn sięga 35 proc., a wśród pracujących – 12 proc. Rocznie zaburzenia związane z używaniem substancji leczy ponad 200 tys. osób, a współczynniki zgonów z powodu alkoholu rosną. W samej Warszawie picie to problem około 200 tys. mieszkańców, dzieląc na pijących ryzykownie i szkodliwie.

Badanie kondycji psychicznej społeczeństwa Polski Ezop II ponownie pokazało, ze uzależnienie od alkoholu to najpowszechniejsze zaburzenie psychiczne.

Jak pije polska młodzież?

We wrześniu 2022 roku przedstawiono wyniki ogólnopolskich badań „Młodzież 2021” przeprowadzonych wśród młodzieży pod koniec 2021 roku. Przebadano 1531 osób w wieku 18/19 lat. Tak jak w poprzedniej edycji badania, alkohol jest najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. Adolescenci sięgają po nią częściej niż po papierosy i narkotyki. W ciągu miesiąca poprzedzającego badanie 66% (74% w 2018 roku) uczniów przynajmniej raz piło piwo, 62% (tak samo jak w roku 2018) – wódkę i inne mocne alkohole, a 37% (43% w 2018 roku) – wino. Z najnowszego sondażu wynika, że co najmniej raz w ciągu miesiąca przed badaniem upiło się 43% uczniów (w 2018 roku – 44%). Odsetek badanych, którym zdarzyło się to co najmniej trzykrotnie, wyniósł 13% (tyle samo co w 2018 roku). Do upicia się częściej przyznawali się chłopcy (47%) niż dziewczęta (39%).

W roku 2021 upijanie się najczęściej deklarowali uczniowie szkół branżowych (54%). Widoczne jest zróżnicowanie w zależności od statusu ucznia. Upijało się więcej uczniów słabych (dwójkowych i trójkowych – 50%) niż tych z lepszymi ocenami (czwórkowi – 39%, piątkowi i szóstkowi – 31%). W ostatnim badaniu nie stwierdzono związku między wykształceniem rodziców a upijaniem się ich dzieci.

W grupie młodzieży z rodzin uboższych w ciągu miesiąca przed badaniem upiło się 47% uczniów, natomiast wśród badanych deklarujących średnią i dobrą sytuację materialną – 42%. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, największe odsetki odnotowano w miastach liczących powyżej 500 tys. mieszkańców – 54%.

Na opisywane zachowania wpływ mają postawy religijne młodzieży. Wśród badanych, którzy uczestniczą w praktykach religijnych raz w tygodniu, w miesiącu poprzedzającym sondaż upiło się 35%, a w grupie osób w ogóle w nich nieuczestniczących – 46%. To statystycznie wysoka różnica.

Kolejki do poradni leczenia uzależnień dla młodzieży są nadal co raz dłuższe. Podsumowując wyniki badań na temat zdrowia psychicznego Polaków, w tym zaburzeń używania substancji, martwią. Pamiętajmy, że uzależnienie od alkoholu bądź jakichkolwiek innych substancji psychoaktywnych to choroba, którą można leczyć. Nigdy nie jest za późno na poprawę jakości swojego życia.

Źródło:

https://ezop.edu.pl/wyniki-badania/

https://www.cbos.pl/PL/publikacje/diagnozy/049.pdf

Napisz komentarz

Skip to content