Deklaracja dostępności strony Warszawskiego Serwisu Informacyjnego dotyczącego profilaktyki uzależnień

Urząd m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Warszawskiego Serwisu Informacyjnego dotyczącego profilaktyki uzależnień.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre pola formularzy, przyciski, grafiki, elementy nawigacyjne, w tym elementy slajdera, nie posiadają etykiet tekstowych;
 • Niektóre elementy interfejsu mają niezrozumiałą kolejność;
 • Część elementów na stronie nie spełnia wymogu wysokiego kontrastu pomiędzy kolorem tła i tekstu;
 • Hiperłącza do dzielnic na grafice mapy Warszawy nie mają etykiet tekstowych;
 • Zastosowana wtyczka dostępnościowa w trybach „Bez kolorów”, „Odwrócone kolory”, „Podkreślenia linków”, „Zwykła czcionka” powoduje niedostępność wybranych elementów strony z powodu zbyt małego kontrastu kolorów;
 • Niektóre elemety strony nie są zgodne ze specyfikacją HTML;
 • Kilka elementów na stronie posiada identyczny identyfikator ID;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

 • Jakub Sanocki
 • E-mail: jsanocki@um.warszawa.pl
 • Telefon: +48 22 443 14 73

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie,
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę. Można również złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, 00–412 Warszawa

Dojście/dojazd:

 • Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Książęca 02;
 • Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością;

Wejście dostępne: dwa wejścia od ulicy Kruczkowskiego dwoje drzwi frontowych/ od ulicy Orłowicza jedno wejście od tyłu budynku;

Obsługa mieszkańca odbywa się na: parter;

Dostosowanie budynku: Winda; Oznaczenia kontrastowe schodów;

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością: na każdym piętrze – dostęp windami

Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: Lokalizacja portierni – parter na wprost wejść głównych;

Informacje o dostępności architektonicznej pozostałych budynków Urzędu m.st. Warszawy oraz Urzędów Dzielnic można znaleźć na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dostepnosc-budynkow.

Skip to content