Znaj ryzyko - kampania społeczna

Młoda dziewczyna pije mocny alkohol siedzą na podłodzeTrudności w dzieciństwie są silnie związane z używaniem substancji przez młodzież, ale niewiele badań dotyczyło trudności we wczesnym dzieciństwie (ECA), czyli przed ukończeniem 5. roku życia – a uzależnieniem. W badaniu sprawdzono ścieżki, za pomocą których ECA jest powiązane z używaniem przez młodzież alkoholu i konopi indyjskich.

Obszerne badania nad indywidualnymi przeciwnościami losu w dzieciństwie wykazały, że takie czynniki, jak rodzice z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji, zaniedbanie i maltretowanie w dzieciństwie oraz ubóstwo, są silnie powiązane z używaniem substancji przez młodzież (Dodge i in., 2009; Handley i in., 2017). Jedna czwarta dorosłych z zaburzeniami związanymi z używaniem substancji (SUD) doświadczyło CA (Kessler i in., 2010; Rogers i in., 2022), a doświadczanie wielu niekorzystnych sytuacji zwiększało ryzyko nastolatków do używania substancji psychoaktywnych (Afifi i in., 2020; Dubei in., 2006; Evans i in., 2013, DeLisi i in., 2019).

Większość badań koncentruje się na niekorzystnych doświadczeniach w dzieciństwie – od urodzenia do 17. roku życia, jednak wczesne dzieciństwo – od urodzenia do 4. roku życia – jest szczególnie krytycznym okresem, w którym doświadczanie stresu, zaniedbania i deprywacji potrzeb może nieść natychmiastowe i długotrwałe skutki dla biologicznego, poznawczego i społeczno-emocjonalnego rozwoju człowieka (McLaughlin i in., 2014; National Research).

Obszerna literatura wykazała związek między CA oraz wczesną inicjacją seksualną i używaniem alkoholu i konopi przez młodzież (Afifii in., 2020; Chatterjee i in., 2018; Dube i in., 2006; Duke, 2018), ale z niewielkim naciskiem na czas, kiedy dziecko zostało wystawione na sytuacje niesprzyjające. To badanie rozszerza literaturę, weryfikując, w jaki sposób ECA od urodzenia do wieku 4 lat może wpływać na używanie alkoholu i marihuany przez młodzież, a co za tym idzie – ukończenie szkoły średniej.

Badania dotyczące częstotliwości używania konopi indyjskich wskazały, że ECA ma bezpośredni wpływ na wczesny początek przyjmowania marihuany. Wyniki przeprowadzonego badania sugerują, że skumulowany ECA może mieć większe znaczenie dla częstotliwości zażywania marihuany przez młodzież niż alkoholu. Co jednak ważne, ECA wiąże się z większymi problemami behawioralnymi w dzieciństwie prowadzącymi do wczesnego picia – przed ukończeniem 14. roku życia, co jest kluczowym czynnikiem ryzyka rozwoju zaburzeń związanych z używaniem alkoholu (Hawkins i in., 1997; Dodge i in., 2009).

Źródło:

Associations between early childhood adversity and behavioral, substance use, and academic outcomes in childhood through adolescence in a U.S. longitudinal cohort, 2023

Napisz komentarz

Skip to content