Znaj ryzyko - kampania społeczna

Picie alkoholu przez młodzież szkolnąAlkohol to substancja toksyczna, a jego spożycie przynosi negatywne konsekwencje zdrowotne. Spożycie alkoholu w naszym kraju jest istotnym problemem społecznym. Autorzy raportu Diagnozy Społecznej z 2015 roku notują, że rozmiar problemów alkoholowych Polaków są tak znaczne, że powinny być traktowane jak epidemia społeczna.

Dane wskazują, że w naszym kraju żyje ok. 800 tys. osób uzależnionych od alkoholu i prawie tyle samo pijących w nadmiarze, czyli ryzykownie i szkodliwie. W Polsce 5,25% młodzieży powyżej 16. roku życia podejmującej edukację zadeklarowało, że piło za dużo alkoholu w 2015 roku (Raport z Diagnozy społecznej). Dla młodzieży, która nie ukończyła 15. roku życia spożywanie alkoholu jest szczególnie niebezpieczne. Młodzi ludzie, którzy zaczynają pić w tym okresie, aż cztery razy częściej uzależniają się od alkoholu w wieku dorosłym (dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych). Systematyczne spożywanie alkoholu w młodym wieku, może zaburzać procesy rozwojowe, w szczególności rozwój sfery emocjonalnej. Według Międzynarodowych badań HBSC przeprowadzonych w latach 2017-2018 na 5225 osobach, wśród grupy młodzieży szkolnej inicjację alkoholową miała za sobą prawie co trzecia badana osoba (34,6%), a 21,1% dzieci w wieku 11–15 lat upiło się co najmniej raz w życiu. Martwiące są dane mówiące, że ponad 6% spożywa alkohol minimum raz w tygodniu, czyli regularnie.

,,Młodzież Warszawy” oraz ,,Młodzież Mazowsza” to badania terenowe nad zachowaniami dorosłej młodzieży szkolnej realizowane w latach szkolnych 2015/2016 oraz 2017/2018. Osoby badane to adolescenci uczący się w Warszawie oraz w mniejszych miejscowościach województwa mazowieckiego. W badaniach uczestniczyło 1399 uczniów. Celem pracy opublikowanej przez wydawnictwo Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu było wskazanie na problem picia alkoholu przez pełnoletnią, lecz jeszcze uczącą się młodzież województwa mazowieckiego. Poddano również weryfikacji pytania, czy miejsce zamieszkania, tj. ilość mieszkańców, w której mieszkają badani, oraz ich płeć mogą różnicować spożycie alkoholu w tej grupie.

Z badań wynika, że alkohol jest częściej spożywany w mniejszych miastach. W zajęciach profilaktycznych na temat edukacji zdrowotnej częściej brały udział kobiety, co można łączyć z danymi, wskazującymi, że kobiety rzadziej sięgają po alkohol niż mężczyźni. Dostęp do wiedzy na temat szkodliwości picia alkoholu oraz prewencji uzależnień jest ważnym czynnikiem mogącym zapobiec, zwolnić bądź zastopować plagę problemów alkoholowych Polaków.

Niestety, programy profilaktyczne są postrzegane przez młodzież jako mało atrakcyjne oraz często są niedostosowane do odpowiednich grup wiekowych, mają wąski zakres tematów oraz są oderwane od podejścia systemowego, nastawionego na współpracę z rodzicami/opiekunami. Na problematyczne spożycie alkoholu przez młodzież wpływa również brak specyficznych programów interwencyjnych adresowanych do grup zwiększonego ryzyka. Autorka badań zwraca uwagę na potrzebę zorganizowania, szczególnie w małych miejscowościach, atrakcyjnych dla młodzieży miejsc, np. ośrodków edukacji i kultury, alternatywnych do miejsc spożywania alkoholu. Warto zapewnić młodym ludziom dostęp do miejsc, gdzie będą mogli odpoczywać i rozwijać swoje zainteresowania na trzeźwo. Wnioskiem po analizie danych z raportów jest, by ulepszyć działania edukacyjne w zakresie polityki antyalkoholowej oraz wzmocnić edukację w zakresie zdrowia przede wszystkim robiąc ją przystępną, atrakcyjną i dopasowaną do wieku, ponieważ psychoprofilaktyką oraz edukacją zdrowotną należy objąć dzieci od najmłodszych lat.

Źródło:

Korporowicz-Żmichowska, V. (2022). Spożycie alkoholu przez pełnoletnią młodzież szkolną w świetle badań „Młodzież Warszawy” i „Młodzież Mazowsza”, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, (28), 3, str. 258–266.

Napisz komentarz

Skip to content