Znaj ryzyko - kampania społeczna

Smutna kobieta LGBT owinięta tęczową flagąZ danych wynika, że osoby transpłciowe i niebinarne (TGNB) częściej piją okazjonalnie w dużych ilościach niż osoby cispłciowe. Niniejsze badanie przeprowadzone wśród osób trans i niebinarnych w wieku 14+ w Kanadzie miało na celu zbadanie czynników ryzyka i czynników predykcyjnych niebezpiecznego picia alkoholu.

Spożywanie alkoholu, zwłaszcza picie intensywne, wiąże się z podwyższonym ryzykiem wielu chorób. W licznych publikacjach podaje się czynniki predykcyjne ryzykownego picia alkoholu (HAD), odnosząc się do wzorca spożycia alkoholu stwarzającego ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Jednak brakuje badań oceniających czynniki predykcyjne HAD wśród osób transpłciowych i niebinarnych (TGNB).

Transpłciowość to ogólny termin opisujący osoby, których tożsamość płciowa i/lub role płciowe nie są zgodne z tym, co zwykle kojarzy się z płcią przypisaną im w chwili urodzenia. Kategoria niebinarna odnosi się do osób, które nie identyfikują się wyłącznie jako mężczyźni lub kobiety.

Zgodnie z teorią stresu mniejszościowego, osoby należące do mniejszości doświadczają dodatkowego stresu ze względu na swój status. Osoby identyfikujące się jako TNGB, z uwagi na swoją tożsamość i ekspresję płciową, są w tej grupie i mogą doświadczać między innymi wiktymizacji (również seksualnej), marginalizacji, stygmatyzacji i braku afirmacji tożsamości płciowej, co często prowadzi do spożywania alkoholu jako sposobu radzenia sobie z tymi trudnościami.

W przeciwieństwie do stresu mniejszościowego, czynniki buforujące stres, takie jak łączność ze społecznością, wsparcie społeczne (np. ze strony nauczycieli, rodziców i przyjaciół) i duma z tożsamości, są uważane za niezbędne zasoby osób identyfikujących się jako TGNB.

Przebieg badania

Badanie Trans PULSE Canada było ogólnokrajowym badaniem społeczności dotyczącym zdrowia i dobrego samopoczucia wśród 2873 osób identyfikujących się jako TGNB w wieku 14+, mieszkających we wszystkich prowincjach i terytoriach Kanady. Rekrutację do ankiety przeprowadzono online za pośrednictwem list mailingowych i mediów społecznościowych, podczas osobistych wydarzeń społecznych oraz poprzez kontakt ze współpracownikami zajmującymi się badaniami rówieśniczymi. Uczestnicy mogli wypełnić pełną ankietę lub opcjonalny krótki kwestionariusz online, w wersji papierowej, telefonicznie (z tłumaczem języka lub bez) lub na tablecie w towarzystwie współpracownika badawczego.

W badaniu przetestowano dwa zestawy hipotez: 1) dezaprobata płci, niepokój związany z płcią, przewidywana dyskryminacja, codzienna dyskryminacja i poważna dyskryminacja będą powiązane z większym prawdopodobieństwem wystąpienia HAD oraz 2) wsparcie społeczne, dobrostan psychiczny i opieka afirmująca płeć wiązałaby się z niższym ryzykiem wystąpienia HAD.

Dyskryminacja ze względu na płeć a picie alkoholu

Zebrane dane wykazały istotne różnice między grupami TGNB w powiązaniach między stresorami mniejszościowymi, czynnikami buforującymi stres i HAD. Jedynie częściowo potwierdziły hipotezy badawcze oparte na teorii stresu mniejszościowego.

Wykazano, że codzienna dyskryminacja oraz poważna dyskryminacja w ciągu całego życia były powiązane z większym prawdopodobieństwem wystąpienia HAD w pełnej próbie. Wsparcie społeczne wiązało się z niższym prawdopodobieństwem HAD w grupach transpłciowych mężczyzn, osób niebinarnych, którym przy urodzeniu przypisano płeć kobiecą (NB-AFAB) i osobom niebinarnym, którym przy urodzeniu przypisano płeć męską (NB-AMAB), ale z wyższym prawdopodobieństwem HAD w grupie kobiet trans. Dezaprobata płci była powiązana z niższym prawdopodobieństwem HAD u transpłciowych mężczyzn i NB-AFAB, ale wyższym prawdopodobieństwem HAD u transpłciowych kobiet i NB-AMAB. W różnych grupach zgłaszano także mieszane skutki niepokoju związanego z płcią, pozytywnego nastawienia do płci i opieki medycznej afirmującej płeć.

Nie potwierdzono hipotezy badawczej, że przewidywana dyskryminacja w placówkach opieki zdrowotnej wiąże się z nieznacznie zwiększonym ryzykiem używania substancji psychoaktywnych przez transpłciowych mężczyzn. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich dziesięcioleciach poprawiono ochronę prawną i zasoby umożliwiające wsparcie osobom z mniejszości seksualnych i płciowych w Kanadzie, potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć, w jaki sposób środowisko społeczne i kulturowe może wpływać na proces stresu i HAD w tej grupie.

Wsparcie społeczne było statystycznie powiązane z niższym prawdopodobieństwem HAD w pełnej próbie i trzech grupach, ale wyższym prawdopodobieństwem HAD u kobiet trans.

Transpłciowe kobiety, transpłciowi mężczyźni i osoby niebinarne doświadczają różnego poziomu dyskryminacji ze względu na ich zgodność ze społecznymi stereotypami męsko-żeńskimi. W związku z tym każda grupa może mieć inną trajektorię rozwoju tożsamości i ujawnienia się oraz różne strategie radzenia sobie, w tym czujność i ukrywanie. Metaanaliza wykazała, że ​​osoby o wysokim poziomie niebinarnej ekspresji płci zgłaszały większą dyskryminację, wyższą oczekiwaną dyskryminację, mniejsze ukrywanie swojej orientacji seksualnej i mniejsze cierpienie związane z płcią.

Wnioski z badań

Badanie częściowo potwierdziło hipotezy badawcze oparte na teorii stresu mniejszościowego. Kontrolowanie czynników socjodemograficznych, codziennej dyskryminacji w ciągu całego życia, poważnej dyskryminacji w ciągu całego życia, dezaprobata płci, brak wsparcia społecznego i opieki afirmującej płeć pozwoliło przewidzieć prawdopodobieństwo wystąpienia HAD. Interwencje w zakresie zdrowia publicznego mające na celu zwiększenie wsparcia społecznego i ograniczenie dyskryminacji mogą pomóc w ograniczeniu HAD wśród osób identyfikujących się jako TGNB.

Źródło:

Correlates of hazardous alcohol drinking among trans and non-binary people in Canada: A community-based cross-sectional study, 2023

Napisz komentarz

Skip to content