Znaj ryzyko - kampania społeczna

wsparcie psychologiczne dla mieszkańców MokotowaMokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego oferuje nieodpłatne wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Mokotowa. Szczegóły poniżej.

 

 


Wsparcie Społeczne:

  • MOBILNY ZESPÓŁ WSPARCIA SPOŁECZNEGO (tel. 570 971 290, pon.-pt., g. 8-16)

Krótkoterminowe (do 3 tygodni), intensywne wsparcie psychospołeczne prowadzone przez psychologów i pracownika socjalnego nakierowane na wzmocnienie umiejętności korzystania z naturalnych zasobów osoby potrzebującej wsparcia. Może być udzielane w miejscu zamieszkania, w siedzibie organizacji lub zdalnie.

  • CENTRUM KOORDYNACJI (tel. 22 299 04 31, pon.-pt., g. 8-18)

Bezpośrednie wsparcie, pomoc w rozpoznaniu i dopasowaniu oferty do potrzeb i możliwości uczestnika projektu. Opieka Koordynatora jest dostępna przez cały okres udziału w projekcie. Koordynator kieruje do grup wsparcia, mieszkań i doradcy zawodowego:

  • RÓŻNE GRUPY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU I RODZIN

Cykliczne, prowadzone przez psychologów i terapeutów spotkania o charakterze edukacyjnym, integracyjnym, terapeutycznym, aktywizujące, rozwijające kreatywność, a także grupy pracy z ciałem.

  • MIESZKANIE CHRONIONE TRENINGOWE I MIESZKANIA PRZEJŚCIOWE

Kilkumiesięczny pobyt w mieszkaniu treningowym celem zdobycia konkretnych umiejętności, wypracowania nawyków, postaw, niezbędnych w uzyskiwaniu niezależności.

Roczny pobyt w mieszkaniu przejściowym koncentruje się na utrzymaniu satysfakcjonującego poziomu samodzielności, rozwoju posiadanych kompetencji, wzmacniając proces zdrowienia.

  • AKTYWIZACJA ZAWODOWA I TZW. DIAGNOZA FUNKCJONALNA

Profesjonalna pomoc doradcy zawodowego oraz trenera pracy w wyborze nowego miejsca pracy w tym pomoc w pierwszych dniach zatrudnienia.

Diagnoza (ocena) funkcjonalna określająca mocne strony, będąca podstawą do planowania szczegółowego wsparcia w ramach projektu, w tym wsparcia zawodowego i współpraca z trenerem pracy.

Wsparcie Medyczne:

PUNKTY ZGŁOSZENIOWO‐KOORDYNACYJNE (tel. 22 840 66 44, pon.-pt., g. 8-18)

Informacja i wstępne wsparcie terapeutyczne dostępne w godzinach 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku. Koordynacja medycznych form pomocy psychiatrycznej: ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej lub szpitalnej celem ustalenia najlepszej formy wsparcia dla zgłaszających się osób.

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Zespół psychologów i lekarzy psychiatrów niosący podstawową pomoc w różnych kryzysach psychicznych.

ZESPÓŁ LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO)

Długotrwałe wsparcie osób z doświadczeniem nawracających zaburzeń psychotycznych celem zapobiegania kolejnym nawrotom i hospitalizacjom z możliwością wizyt w domu.

ODDZIAŁ DZIENNY

Program terapeutyczny wsparcia w wychodzeniu z kryzysu psychicznego poprzez uczestnictwo w kilkutygodniowym cyklu zajęć terapeutycznych, edukacyjnych, treningu umiejętności społecznych oraz umacnianiu pacjentów.

ODDZIAŁY DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE

Krótkoterminowa, kompleksowa pomoc szpitalna w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dla osób w kryzysie psychicznym.

Pozostałe działania:

– WARSZTATY PROFILAKTYCZNO‐EDUKACYJNE

Zajęcia skierowane do różnych grup zawodowych prowadzone przez osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego wspólnie z profesjonalistami, mające na celu przekazanie aktualnej wiedzy na temat zaburzeń psychicznych i zapobieganie stygmatyzacji oraz poprawiające kompetencje zawodowe w pracy z osobami na różnych etapach kryzysu psychicznego.

– PARTNERSTWA LOKALNE

Współpraca ze społecznością lokalną, instytucjami, organizacjami i mieszkańcami w celu tworzenia pozytywnego klimatu pomocowego.

Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego działa przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

Więcej informacji: https://mczp.edu.pl

Partnerzy: Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Stowarzyszenie Integracja oraz Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

W ramach Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego: świadczenia zdrowotne finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wsparcie społeczne realizowane jest w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content