Znaj ryzyko - kampania społeczna

Leczenie uzależnienia od alkoholu w Polsce

W Polsce terapia uzależnienia od alkoholu odbywa się w trybie ambulatoryjnym – w poradniach lub przychodniach leczenia uzależnienia i współuzależnienia lub dziennych albo całodobowych placówkach leczenia uzależnień. Różnią się one rodzajem i intensywnością oddziaływań leczniczych. Bez względu jednak na rodzaj terapii, leczenie uzależnienia od alkoholu w Polsce jest dla wszystkich bezpłatne – także dla osób nieubezpieczonych. Oczywiście istnieją placówki prywatne, jednak wszelkie rekomendowane metody i rodzaje terapii oferują placówki publiczne.

W 2017 roku na terenie m.st. Warszawy działało: 17 poradni leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, 2 stacjonarne oddziały terapii uzależnienia od alkoholu, 3 oddziały detoksykacyjne i 11 stowarzyszeń abstynenckich.

Leczenie ambulatoryjne

W Polsce działa blisko 500 poradni leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Pierwszy etap leczenia w trybie ambulatoryjnym trwa od kilku do kilkunastu miesięcy, podczas których 2-3 razy w tygodniu osoba uzależniona uczestniczy w sesjach indywidualnych i spotkaniach grupowych. Leczenie w trybie ambulatoryjnym nie wymusza na osobie uzależnionej rezygnacji z codziennych obowiązków i innych jej aktywności.

Czytaj też:
Na czym polega terapia uzależnienia od alkoholu?
Cele terapii uzależnienia od alkoholu

Dzienne oddziały leczenia uzależnienia od alkoholu

Pacjenci dziennych oddziałów leczenia uzależnienia od alkoholu mogą mieszkać we własnych domach, ale 5 razy w tygodniu powinni uczestniczyć w kilkugodzinnych, intensywnych spotkaniach w danej placówce. Leczenie w tym trybie trwa od 6 do 8 tygodni. Pacjenci mający problem z pogodzeniem terapii z pracą zawodową czy studiami mogą na czas leczenia otrzymać zwolnienie lekarskie. Po ukończeniu tej części leczenia, pacjenci kierowani są do placówek ambulatoryjnych, gdzie mogą kontynuować terapię.

Całodobowe oddziały terapii uzależnienia od alkoholu

Pierwszy etap leczenia w oddziałach całodobowych trwa 6-8 tygodni. Na czas leczenia osoba uzależniona przebywa na stałe w danej placówce i otrzymuje zwolnienie lekarskie. Ten tryb leczenia jest przeznaczony zwłaszcza dla tych osób, które mają znaczne trudności w utrzymaniu abstynencji, mają inne problemy zdrowotne, są niepełnosprawne lub mają trudności z dojazdem do ambulatoryjnych czy dziennych placówek terapeutycznych. Po zakończeniu leczenia na oddziale całodobowym pacjenci są kierowani do dalszej terapii w warunkach ambulatoryjnych.

Leczenie w szpitalnych oddziałach detoksykacyjnych

W Polsce funkcjonują również Oddziały Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych. Leczenie polega na wyprowadzeniu pacjenta z uciążliwych i bolesnych skutków fizjologicznych odstawienia alkoholu, tzw. objawów abstynencyjnych. Jednocześnie pacjent przebywa pod opieką terapeuty. Okres hospitalizacji wynosi ok. 10 dni i jest uzależniony od stanu zdrowia pacjenta oraz jego postępów w terapii motywacyjno-terapeutycznej. Leczenie to jest traktowane jako wstęp do leczenia odwykowego. W trakcie pobytu na oddziale pacjent może być konsultowany przez lekarzy i terapeutów oddziału, jak i innych jednostek celem rozpoznania sytuacji i zaproponowania najskuteczniejszej dla pacjenta terapii po zakończeniu detoksykacji. Na oddziałach zamkniętych obowiązuje zakaz odwiedzin.

Znajdź najbliższą poradnię leczenia uzależnienia i współuzależnienia.

Źródła:
http://parpa.pl/index.php/lecznictwo-odwykowe/metody-leczenia-uzaleznienia-od-alkoholu
“Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy w 2019 roku”
Jadwiga Fudała, “Leczenie uzależnienia od alkoholu”, Medycyna Praktyczna dla pacjentów, https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/uzaleznienia/69539,leczenie-uzaleznienia-od-alkoholu; dostęp 15.03.2019
http://www.ipin.edu.pl

Skip to content