Znaj ryzyko - kampania społeczna

kierowanie na leczenie osób uzależnionych20 września 2021 Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” organizuje szkolenie na temat prawnych aspektów ubezwłasnowolnienia i kierowania na leczenie osób chorych psychicznie i uzależnionych. W szkoleniu mogą wziąć udział przedstawiciele służb i instytucji działających na terenie m. st. Warszawy, którzy podczas wykonywania swojej pracy mają styczność z osobami uwikłanymi w przemoc.

Termin: 20 września 2021 r. w godz. 9.00-15.00

Link do zapisów: 

W trakcie szkolenia będą poruszane następujące zagadnienia:
1. Postępowanie w przedmiocie ubezwłasnowolnienia;
2. Postępowanie w przedmiocie przymusowego leczenia odwykowego na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
3. Tryby kierowania na leczenie osoby chorej psychicznie bez jej zgody w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
4. Postępowanie w przedmiocie przyjęcia do domu pomocy społecznej.

W szkoleniach mogą wziąć udział przedstawiciele służb i instytucji działających na terenie m. st. Warszawy, którzy podczas wykonywania swojej pracy mają styczność z osobami uwikłanymi w przemoc.

Szkolenie jest bezpłatne.

Prowadzenie: Adam Grochoła

Szkolenie realizowane jest w ramach programu „Niebieska Przestrzeń Profesjonalisty – szkolenia dla służb warszawskich. Edycja 2021-2023”, współfinansowanego przez m. st. Warszawę.

Oprac. na podstawie informacji organizatora.
Fot. Dariusz Sankowski, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content