Znaj ryzyko - kampania społeczna

GAPiRKlub Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe od maja br. rozpoczął rekrutację 10 uczestników (I tura) do projektu „GAPiR bis”, którego celem jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym. W programie docelowo weźmie udział 25 osób.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, podlegających wykluczeniu społecznemu, którzy ze względu na swoją sytuację nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych, znajdujących się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

W szczególności do osób:

– realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
– uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
– uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
– doświadczające kryzysu psychicznego,
– długotrwale bezrobotnych,
– zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,
– uchodźców realizujących indywidualny program integracji,
– z niepełnosprawnością.

W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które mają prawo do:

– zasiłku dla bezrobotnych,
– zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
– renty strukturalnej lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
– emerytury,
– nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Wśród zaplanowanych działania znajdują się:

– opracowanie diagnozy potencjału i potrzeb oraz indywidualnej ścieżki wsparcia,
– indywidualne poradnictwo z zakresu psychologii,
– indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
– indywidualne konsultacje prawne, socjalne, pedagogiczne według potrzeb uczestników projektu,
– grupowe warsztaty rozwoju osobistego,
– samopomocowa grupa wsparcia,
– zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego,
– kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe,
– wsparcie prozatrudnieniowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Edycja 2020. Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Okres realizacji projektu: 01.05.2020 r. – 31.12.2020 r.

Koordynator projektu:
Anna Kozłowska, nr tel.: (22) 277-33-69
a.kozlowska@ops-pragapoludnie.pl

Oprac. na podstawie informacji OPS Praga-Południe

 

Napisz komentarz

Skip to content