Znaj ryzyko - kampania społeczna

wsparcie dla Pragi PołudniePunkt Informacyjno-Konsultacyjny prowadzi nieodpłatną działalność skierowaną do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe: dorosłych i młodzieży mających problemy natury psychologicznej oraz prawnej.

Celami działalności Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych są przede wszystkim:
– zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców m. st. Warszawy w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz z przemocą w rodzinie,
– zwiększenie dostępu do informacji o działalności profilaktycznej i edukacyjnej oraz z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także innych uzależnień, szczególnie w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń HIV/AIDS,
– zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób współuzależnionych.

Pomoc jest skierowana do mieszkańców dzielnicy, w tym osób:
–  znajdujących się w kryzysie,
–  doświadczonych traumatycznymi przeżyciami,
–  uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,
–  doświadczających przemocy,
– stosujących przemoc,
– mających problemy emocjonalne.

Zadaniem pracowników PIK-u jest:
– wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
– udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych i socjalnych,
– motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,
– inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
– prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących,
– udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
– prowadzenie informacji telefonicznej,
– prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej spraw związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Kontakt:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dzielnicy Praga-Południe
ul. Paca 39
04-376 Warszawa
tel. 22 44 35 404
e-mail: praga-poludnie.dzpik@um.warszawa.pl

Szczegółowe informacje o terminach pracy specjalistów dostępne na stronie: https://pik.pragapld.waw.pl/grafik-dy-urow.html

Więcej: https://pik.pragapld.waw.pl/

Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego finansowana jest ze środków dzielnicy Praga Południe.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content