Znaj ryzyko - kampania społeczna

PIK poradnia e-mailowaPunkt Informacyjno-Konsultacyjny jest prowadzony przez Urząd Dzielnicy Ochota, w ramach zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy. PIK prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną na rzecz mieszkańców Ochoty oraz innych dzielnic Warszawy.

W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym można uzyskać porady m.in. w zakresie:
– uzależnienia od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych,
– problemów osób współuzależnionych,
– przemocy domowej (pomoc dla osób doświadczających przemocy i sprawców przemocy),
– DDA,
– kryzysu psychicznego,
– HIV/ AIDS,

W PIK-u na Ochocie można skorzystać z nieodpłatnych konsultacji ze specjalistami: psychologiem, terapeutą uzależnień, pracownikiem socjalnym, specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i prawnikiem.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nie prowadzi terapii. Specjaliści podczas spotkań proszą o dane potrzebne jedynie do celów statystycznych.

Do zadań PIK należy:
– wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
– udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych i socjalnych,
– motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,
– inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
– prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących,
– udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
– stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy,
– udzielanie informacji telefonicznej,
– prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej spraw związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,

Po wstępnej diagnozie problemu, klienci otrzymają informację o możliwych formach pomocy świadczonych przez specjalistyczne placówki oraz wsparcie w jej wyborze.

Ponadto, przy Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym działa poradnia e-mailowa, której oferta jest skierowana do wszystkich osób mieszkających na terenie Warszawy. Pomoc dedykowana jest osobom, które borykają się z problemem uzależnienia, przemocy, przeżywających kryzys. Odpowiedzi na listy udzielają specjaliści pracujący w PIK.

Kontakt z konsultantami PIK jest możliwy poprzez e-mail: ochota.pomocpik@conviventia.pl Regulamin poradni na stronie: http://www.urzadochota.waw.pl/node/855

Kontakt z PIK:
ul. Szczęśliwicka 56, 02-353 Warszawa, p. 303, 330
tel.: (22) 822 98 95, wew. 29 – koordynator
577 621 741 – specjaliści

Działalność PIK w dzielnicy Ochota jest finansowana ze środków m.st. Warszawy Dzielnica Ochota.

Oprac. na podstawie informacji od organizatora

4 komentarze

Napisz komentarz

Skip to content