Znaj ryzyko - kampania społeczna

Szkody społeczne uzależnienia od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu to nie tylko szkody zdrowotne, jakie ponosi pijący. To również szkodliwe następstwa dla sfery emocjonalnej oraz szereg kosztów społecznych, które dotykają nie tylko osobę uzależnioną i jej bliskich, ale również pozostałą część społeczeństwa. Jednym z najbardziej dotkliwych społecznych kosztów uzależnienia od alkoholu są koszty ekonomiczne.

Należy wskazać tu koszty ponoszone w związku z leczeniem osób uzależnionych, następstwami wypadków drogowych czy zaangażowaniem wymiaru sprawiedliwości. Kosztem ekonomicznym są również działania prewencyjne, np. akcje „Trzeźwy weekend” prowadzone przez Policję na polskich drogach.

Autorzy raportu „Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Europie i Polsce” powołują się na dane PARPA i WHO, zgodnie z którymi koszty społeczne i ekonomiczne, jakie z powodu uzależnienia od alkoholu ponosi budżet państwa, szacowane mogą być nawet od 1,3 proc. do 3 proc. PKB. Odpowiadałoby to kwocie 45 mld złotych, obejmującej całościowe koszty społeczne nadużywania alkoholu i uzależnienia od niego ponoszone rocznie w Polsce.

Do szkód społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu zaliczyć można także:

– Przedwczesną umieralność – wg szacunków WHO w 2016 roku w wyniku szkodliwego spożywania alkoholu na świecie zmarło blisko 3 mln osób (5,3% wszystkich zgonów) – 2,3 mln mężczyzn i 0,7 mln kobiet. Co więcej, nadużywanie alkoholu jest główną przyczyną zgonów i inwalidztwa osób w wieku 15-21 lat.
– Spadek wydajności pracy i niewłaściwe relacje z innymi pracownikami;
– Dysfunkcje w sferze rodziny – kłótnie z partnerem i przemoc w rodzinie; zaniedbywanie wychowania i edukacji dzieci, często utrata kontaktu i więzi z dziećmi przez odebranie praw do opieki nad nimi. Również zerwanie więzi rodzinnych poprzez separację, rozwód.  U osób współuzależnionych często występuje szereg chorób o podłożu psychosomatycznym, nerwice, depresje;
– Konflikty z prawem (przestępczość, bójki, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu)
– Problemy finansowe – często zadłużenie i utrata praw do świadczeń
– Bezdomność
– Permanentny stres

Źródła:

http://www.parpa.pl/index.php/33-analizy-badania-raporty
„Ekonomiczne aspekty skutków picia alkoholu w Europie i Polsce”, Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2013
Wojciech Stefan Zgliczyński, „Alkohol w Polsce”, Infos, 2016
Maciej Frąckowiak, Marek Motyka, „Charakterystyka problemów społecznych związanych z nadużywaniem alkoholu”, Hygeia Public Health 2015, 50(2), s. 314-322
„Wybrane aspekty ekonomiczne i społeczne związane  z nadmiernym spożyciem alkoholu”, oprac. Lundbeck
Bogusław Habrat, „Problemy związane z piciem alkoholu przez osoby starsze”, Postępy Nauk medycznych, t. XXIV, nr 8, 2011

Skip to content