Znaj ryzyko - kampania społeczna

przemoc domowa statystkiJak wynika z opublikowanego raportu podsumowującego działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w 2019 roku, przemoc domową zgłaszają przede wszystkim kobiety. Ze statystyk wynika, że były to głównie zgłoszenia telefoniczne. Specjaliści „Niebieskiej Linii” rozpoczęli w ubiegłym roku 369 nowych interwencji.

Przemoc domowa – statystyki

Przez cały ubiegły rok za pośrednictwem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” przeprowadzono 22  347 rozmów, z czego nieco ponad 91 proc. miało miejsce za pośrednictwem infolinii telefonicznej. Jedynie 8,8 proc. połączeń (niecałe 2000 rozmów) pochodziło od osób zainteresowanych kontaktem z prawnikiem (dyżurującym w poniedziałkowe i wtorkowe wieczory pod numerem 22 666-28-50 oraz w środowy wieczór pod numerem 800-120-002). Prawie 3500 połączeń pochodziło od świadków (15,6% wszystkich rozmów), a jedynie 252 – od osób krzywdzących (stanowi to 1,1% wszystkich rozmów). Telefony od osób stosujących przemoc również we wcześniejszych latach zdarzały się sporadycznie.

800-120-002: Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Prawie połowa dzwoniących (46,9%) kontaktowała się z infolinią 800-120-002 po raz pierwszy. Zdecydowaną większość stanowiły kobiety (77,6%). Dzwoniącymi były przede wszystkim osoby dorosłe – 534 połączenia zostały wykonane przez osoby niepełnoletnie (296 – dziewcząt, 238 – chłopców), co stanowi jedynie 2,4 proc. wszystkich rozmów. Dzwoniono z całej Polski, przy czym najwięcej połączeń wykonano z terenu województwa mazowieckiego (35,9%), najmniej zaś z województwa opolskiego (1,2%). Udział mieszkańców wsi we wszystkich połączeniach wyniósł 12,7 proc.

Jak wskazano w raporcie, 69,1 proc. rozmów miała charakter informacyjny, 24,6 proc. – służyło wsparciu emocjonalnemu, 6,4 proc. – koncentrowało się na poradach udzielanych przez prawników. Tematyka podejmowanych rozmów to przede wszystkim: przemoc sama w sobie, udzielanie informacji o potencjalnych możliwych działaniach, konflikty i problemy rodzinne, kryzysy psychiczne oraz tematy okołouzależnieniowe. Co istotne, w 26,3 proc. zgłaszanych przypadków osoba stosująca przemoc nadużywała alkoholu.

Osoby zgłaszające przemoc w większości przypadków nie wskazywały jedynie na jeden jej rodzaj. Jak wynika ze statystyk przemocy domowej: „przemoc psychiczna towarzyszy w zasadzie każdej z pozostałych form. Zgłaszało ją w 2019 roku 6 275 osób (w tym 180 dzieci). Przemoc fizyczną zgłaszało 3 696 dzwoniących (w tym 147 dzieci). Odnotowano również niemały udział przemocy ekonomicznej oraz seksualnej”. W prawie połowie przypadków (47,5%) osobą krzywdząca był partner, na drugim miejscy rodzic lub rodzice, w dalszej kolejności – były partner, pełnoletnie dziecko i dalsza rodzina.

Poradnia e-mailowa

W 2019 roku do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” nadesłano 1609 wiadomości. 95,8 proc. z nich pisały osoby dorosłe, w większości kobiety (65,6%,  1056 wiadomości). Ponad połowa wiadomości (56,1%) pochodziła od osób, które kontaktowały się z Pogotowiem „Niebieska Linia” nie pierwszy raz.

Najczęściej pisały osoby doznające przemocy (42% wszystkich wiadomości) oraz jej świadkowie (33%). E-maile dotyczyły przede wszystkim zjawiska samej przemocy. Był to temat 64,8 proc. wszystkich wiadomości. Prawie 7 proc. z nich dotyczyło dodatkowo przemocy i alkoholu. Dalsze miejsca zajmowały zagadnienia związane z problemami rodzinnymi i emocjonalnymi.

Interwencje dotyczące przemocy w rodzinie

W ubiegłym roku „Niebieska Linia” wszczęła 369 nowych interwencji. Jak piszą autorzy raportu: „we wszystkich przypadkach miały one na celu udzielenie pomocy osobom doświadczającym przemocy (lub tym, co do których istnieje przypuszczenie, że jej doznają) poprzez kontakt z placówkami zajmującymi się przemocą w rodzinie na terenie zamieszkania pokrzywdzonego”.

Większość interwencji (87,3%) była przeprowadzona po zgłoszeniu telefonicznym, w większości przypadków z inicjatywy dzwoniącego (55,6%) lub po wspólnym rozważeniu tej możliwości z konsultantem (34,4%). W 2019 roku ponad połowa interwencji (56,6%) była możliwa dzięki informacjom uzyskanym od świadków: członków rodziny, sąsiadów oraz znajomych osób pokrzywdzonych. Zaledwie 17,3 proc. zgłaszających stanowiły ofiary przemocy domowej. W raporcie zaznaczono: „w uzasadnionych przypadkach (np. gdy zagrożone jest czyjeś życie) interwencja jest również rozpoczynana w wyniku samodzielnie podjętej decyzji dyżurującego. W analizowanym okresie taka sytuacja miała miejsce 37 razy (10%)”.

Interwencje dotyczyły zazwyczaj więcej niż jednego rodzaju przemocy. Najczęściej była to przemoc psychiczna oraz towarzysząca jej przemoc fizyczna. Na trzecim miejscu wg statystyk było zaniedbanie. Ofiarami przemocy najczęściej były dzieci (59,2%). W przypadku osób dorosłych – zdecydowanie kobiety. Specjaliści zazwyczaj podejmowali działania mające na celu powiadomienie służb (zazwyczaj Ośrodka Pomocy Społecznej lub Policji) o zaistniałej sytuacji.

Jak wskazano w raporcie: „podstawową okolicznością, która sprawiała, że potrzebna okazywała się pomoc z zewnątrz, była powtarzalność przemocy i wiek osoby jej doznającej. Niepokojącym sygnałem skłaniającym do podjęcia działań było też nadużywanie alkoholu przez osobę stosującą przemoc”.

Źródło:

Raport podsumowujący działalność Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w 2019 roku prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na zlecenie PARPA

Fot. Eric Ward, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content