Znaj ryzyko - kampania społeczna

Wsparcie dla warszawskich rodzinProjekt „Mocne Strony” prowadzony przez Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci jest skierowany do dzieci i ich środowisk wychowawczych. Kompleksową pomocą zostają objęte dzieci, ich rodzice, opiekunowie i inne znaczące dla dziecka osoby. Wsparcie polega na określeniu deficytów w funkcjonowaniu rodziny i wypracowaniu sposobów ich redukowania. W projekcie mogą brać udział rodziny z całej Warszawy.

W ramach projektu fundacja oferuje innowacyjny model pracy, opierający się na „Księdze Rodziny”. Zawiera ona zadania dla wszystkich członków środowiska wychowawczego na każdy tydzień miesiąca. Zadania mają na celu wzmocnienie więzi wewnątrz rodziny, zwiększenie świadomości mocnych stron oraz nabycie umiejętności ich wykorzystania w procesie wychowawczym.

Beneficjenci projektu na początku przechodzą diagnozę potrzeb oraz zasobów. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, zadaniem fundacji będzie wskazanie uczestnikom miejsc, w których mogą otrzymać specjalistyczną pomoc związaną z określonych podczas diagnozy problemem. Następnie wszystkie osoby diagnozowane z danej rodziny spotkają się wspólnie ze specjalistami podczas dwugodzinnej konsultacji w celu podsumowania diagnozy i opracowania „Umowy Rodzinnej” – dokumentu określającego zadania dla wszystkich stron procesu naprawy.

Osoby dorosłe ze środowiska dziecka objęte zostaną ciągłą pomocą specjalistyczną. Wybrany specjalista będzie prowadził beneficjenta przez cały projekt.

Ważnym elementem spotkań jest modelowanie stylu spędzania wolnego czasu i zabawy w gronie rodzinnym w sposób kreatywny i konstruktywny, a zarazem bezpieczny i zdrowy, co przełamuje stereotyp dobrej zabawy uwarunkowanej obecnością używek. Dla każdej z rodzin przewidziane są trzy pięciogodzinne wyjścia do instytucji kultury bądź innego miejsca, atrakcyjnego z punktu widzenia spędzenia wspólnego czasu. Ponadto dla dzieci z rodzin biorących udział w projekcie odbędą się dwugodzinne zajęcia dotyczące budowania własnej adekwatnej wartości.

Na zakończenie udziału w projekcie przewidziany jest weekendowy wyjazd rodzinny, podczas którego specjaliści pracujący z rodziną podsumują i przeprowadzą ewaluację dotychczasowych działań. Podczas wyjazdu odbędą się dwa trzygodzinne warsztaty dla rodzin, prowadzone przez specjalistów.

W projekcie mogą brać udział rodziny z całej Warszawy.

Realizowany jest w trzech edycjach:
– edycja I: 1. 01. 2019 r. – 30. 06. 2019 r.;
– edycja II: 12. 08. 2019 r. – 30. 06. 2020 r.;
– edycja III: 10. 08. 2020 r. – 30. 06. 2021 r.

Więcej informacji na stronie http://serduszko.org.pl/aktualnosci/160-projekt-mocne-strony

Kontakt:
Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci
ul. Szwedzka 6 lok. 82
tel: 574-663-211
adres e-mail: b.widawski@serduszko.org.pl

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content