Znaj ryzyko - kampania społeczna

PIK ŻoliborzPunkt Informacyjno-Konsultacyjny na terenie Żoliborza prowadzi działalność skierowaną do osób dorosłych i młodzieży mających problemy z uzależnieniem, współuzależnieniem oraz HIV/AIDS. Specjaliści oferują anonimowe i nieodpłatne wsparcie psychologiczne i prawne. PIK nie prowadzi terapii.

Cele PIK:
– zwiększenie wiedzy mieszkańców w zakresie szkodliwości przyjmowania napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych oraz przyczyn i skutków stosowania przemocy w szkole, rodzinie i środowisku lokalnym;
– ułatwienie dostępu mieszkańcom do informacji o podejmowanych przez m.st. Warszawa działaniach profilaktycznych, edukacyjnych w obszarze rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od środków psychoaktywnych, przemocy i przeciwdziałania HIV/AIDS;
– zwiększenie dostępu do informacji w zakresie działalności profilaktycznej i edukacyjnej oraz z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień;
–  zmniejszanie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, osób współuzależnionych oraz doznających i stosujących przemoc, będących mieszkańcami m.st. Warszawy.

Zadaniem pracowników PIK-u jest:
– wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
– udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, socjalnych oraz porad z zakresu profilaktyki HIV/AIDS,
– motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,
– inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
– udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych,
– prowadzenie informacji telefonicznej,
– prowadzenie wśród mieszkańców działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej spraw związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

 Porad i konsultacji bezpłatnie udzielają:
– specjalista terapii uzależnień / specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
– edukator HIV/AIDS,
– prawnik,
– specjalista terapii uzależnień.

Kontakt:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Żoliborz
ul. Gdańska 4
01-633 Warszawa
tel. (22) 403 40 16 / (22) 403 40 17

Szczegółowe informacje, harmonogramy pracy specjalistów są dostępne na stronie: http://www.zoliborz.org.pl/punkt-informacyjno-konsultacyjny-pik.html

Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego jest finansowana ze środków dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 Oprac. na podstawie strony www.zoliborz.org.pl

Napisz komentarz

Skip to content