Znaj ryzyko - kampania społeczna

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny na Woli prowadzi nieodpłatną działalność skierowaną do osób będących w kryzysie, uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających, w tym do osób niepełnosprawnych, członków rodzin osób uzależnionych oraz osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc.

Do zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należy w szczególności:
– wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej;
– udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, socjalnych oraz z zakresu profilaktyki HIV/AIDS;
– kierowanie do specjalistycznych placówek oraz motywowanie do skorzystania z pomocy specjalistycznej;
– inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
– prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych;
– udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;
– stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy;
– prowadzenie informacji telefonicznej;
– prowadzenie statystyki udzielanych porad i konsultacji.

W wolskim PIK-u nieodpłatnie można skorzystać z konsultacji:
– specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
– specjalisty terapii uzależnień

oraz porady prawnika w zakresie:
– prawa rodzinnego;
– prawa lokalowego;
– zabezpieczenia społecznego.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny na Woli wyróżnia udzielanie pomocy w języku migowym dla osób niesłyszących i słabosłyszących z problemami alkoholowymi (pomoc również online):
– bezpłatna pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów alkoholowych dla osób niesłyszących i słabosłyszących;
– pomoc możliwa w Warszawie lub online (poprzez komunikator Skype);
– pomoc w języku migowym (PJM lub SJM).

Pomoc jest kierowana do wszystkich mieszkańców Warszawy.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nie prowadzi terapii ani innych długotrwałych działań skierowanych do mieszkańców.

Kontakt:
Warszawa, ul. Żelazna 99, pokój 301, III p.
tel.: 22 44 35 760

Działanie finansowane ze środków m.st. Warszawa.

Oferta pomocy osobom niesłyszącym i słabosłyszącym z problemem alkoholowym oraz ich bliskich jest realizowana i finansowana w ramach współpracy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji od organizatora

Napisz komentarz

Skip to content