Znaj ryzyko - kampania społeczna

Projekt „Przystań Mokotów” jest odpowiedzią na rzeczywiste zapotrzebowanie dzieci, młodzieży i ich rodzin z terenu Dzielnicy Mokotów. Celem wyjściowym projektu jest stworzenie i uruchomienie profesjonalnej oferty pomocowej dla dzieci i młodzieży, w szczególności sprawiającej problemy wychowawcze, zagrożonej demoralizacją, wykluczeniem społecznym, przestępczością lub uzależnieniem.

Wszystkie proponowane zajęcia są nakierowane na wzrost kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie ich zachowaniom problemowym oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych członków ich rodzin.

Projekt jest realizowany przez kadrę profesjonalistów, w tym specjalistów terapii uzależnień, psychologów, trenerów umiejętności społecznych, pedagogów, socjoterapeutów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzinami.

Oferta obejmuje:

– różnorodne zajęcia specjalistyczne, podnoszące kompetencje społeczne dzieci i młodzieży, w tym zajęcia socjoterapeutyczne i warsztaty umiejętności społecznych, konsultacje psychologiczne, poradnictwo rodzinne,

– zajęcia rozwijające zainteresowania własne dzieci i młodzieży poprzez atrakcyjne formy realizacji, w tym: nauka alternatywnych form codziennego funkcjonowania i spędzania wolnego czasu oraz promowanie postawy prozdrowotnej wśród dzieci i młodzieży, w tym: zajęcia muzyczne, teatralne i inne w ramach projektów zgłaszanych przez uczestników,

– zajęcia skierowane do członków rodzin, ukierunkowane na przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i członków rodzin.

Adresatami oferty są dzieci i młodzież od 9. do 16. roku życia, w szczególności sprawiające problemy wychowawcze, zagrożone demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniem, nieobjęte działaniami profilaktycznymi lub socjoterapeutycznymi oraz członkowie ich rodzin.

Więcej: http://froprzystan.com/

tel.: 602 822 385
e-mail: fro.przystan@onet.pl

Projekt jest realizowany w Domu Kultury KADR przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie, III piętro, pokój 303/304, 304 od poniedziałku do piątku w godz. 14.30-18.30*.

Zajęcia dla uczestników i uczestniczek projektu są nieodpłatne. Zadanie jest finansowane ze środków m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotów.

* przerwa wakacyjna w terminie 15.07.2019 -18.08.2019

Oprac. na podstawie informacji od organizatora.

Napisz komentarz

Skip to content