Znaj ryzyko - kampania społeczna

pomoc dla osób uzależnionychKonsultanci współpracujący z PIK dzielnicy Praga-Północ nieodpłatnie udzielają wsparcia psychologicznego, prawnego i w zakresie przemocy w rodzinie. Oferta jest przeznaczona dla mieszkańców dzielnicy, w tym szczególnie dla osób będących w kryzysie, uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz członków ich rodzin, a także doświadczających przemocy lub stosujących przemoc.

Celem działalności Punków Informacyjno-Konsultacyjnych jest:
– zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze rozwiązywania problemów związanych z nadmiernym spożywaniem napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz z przemocą w rodzinie;
– zwiększenie dostępu do informacji w zakresie działalności profilaktycznej i edukacyjnej oraz z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także innych uzależnień;
– zmniejszenie poziomu bezradności osób uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających oraz osób współuzależnionych, będących mieszkańcami m.st. Warszawy.

Do zadań Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego należy w szczególności:
– wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej,
– udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych i socjalnych,
– motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek,
– inicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
– prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących,
– stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy,
– udzielanie informacji telefonicznej,
– prowadzenie działalności informacyjno-konsultacyjnej dotyczącej spraw związanych z rozwiązywaniem problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nie prowadzi terapii. Oferowana pomoc jest bezpłatna.

Kontakt:
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Praga-Północ
ul. Jagiellońska 60 lok. 90
03-468 Warszawa
tel.: 22 741 38 10

Więcej informacji oraz szczegółowy harmonogram pracy specjalistów znajduje się na stronie: http://www.praga-pn.waw.pl/page/207,punkt-informacyjno-konsultacyjny.html

Działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego na Pradze-Północ jest finansowana ze środków Dzielnicy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

 

Napisz komentarz

Skip to content