Znaj ryzyko - kampania społeczna

Jednym z obszarów działalności Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” są oddziaływania skierowane do osób stosujących przemoc. Adresatami tego programu są dorosłe osoby, zarówno kobiety jak i mężczyźni, mieszkający na terenie m.st. Warszawy. Udział w programie jest nieodpłatny.

W programie mogą wziąć udział:
– osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez służby;
– członkowie rodzin, wobec których została wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” – osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
– osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie,
– rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich,

Zasady uczestnictwa w programie

W obecnym kształcie realizacja programu jest zaplanowana do końca 2021 r.

Projekt składa się z działań indywidualnych i grupowych. Zajęcia warsztatowe odbywają się w soboty lub niedziele. Rekrutacja do programu prowadzona jest w sposób ciągły.

Każdy uczestnik może wziąć udział w:
– indywidualnej konsultacji diagnostycznej (spotkanie wstępne; warunek uczestnictwa)
– 20 spotkaniach grupy korekcyjno-edukacyjnej (grupa odbywa się cyklicznie – 2 edycje w roku)
– 3 warsztatach umiejętności psychospołecznych (np. z zakresu komunikacji, asertywności, umiejętności wychowawczych, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania potrzeb i uczuć)
– indywidualnych konsultacjach psychologicznych (jako forma uzupełniająca udział w grupie)

Udział w grupie korekcyjno-edukacyjnej jest poprzedzany podpisaniem kontraktu, który określa zasady uczestnictwa w programie.

Zapisy i kontakt:
Osobiście lub telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -15.00|
w biurze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Jaktorowska 4 lok. 3, 01-202 Warszawa
tel. 22 499 37 33

W razie pytań lub wątpliwości możliwy jest kontakt z koordynatorką programu – Ewą Podgórską (tel. 22 499 37 33, e.podgorska@niebieskalinia.org).

Stowarzyszenie pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 20.00.

Program jest współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Napisz komentarz

Skip to content