Znaj ryzyko - kampania społeczna

projekt dla warszawskich rodzinStowarzyszenie OPTA zaprasza osoby, które nie radzą sobie z pokonywaniem kryzysów, pełnieniem roli rodzica, doświadczające teraz lub w przeszłości skutków życia w rodzinie z osobą uzależnioną do udziału w kolejnej edycji projektu „Kryzys czyli szansa”.

„Kryzys czyli szansa” jest projektem skierowanym do warszawskich rodzin, w szczególności rodziców z dziećmi:

– doświadczających kryzysów związanych z uzależnieniem od alkoholu w rodzinie. Proponowane oddziaływania psychologiczne i prawne mają na celu rozpoznanie zagrożeń wynikających z tzw. współuzależnienia, poznanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz zrozumienie i zapobieganie różnym działaniom w przyszłości;

– doświadczających trudności w pełnieniu roli rodzica/opiekuna oraz problemów wychowawczych. Proponowane oddziaływania mają na celu przyjrzenie się relacji z dzieckiem, sprecyzowanie obszarów konfliktowych, zrozumienie potrzeb dziecka oraz nabycie umiejętności rodzicielskich.

Warunkiem udziału w projekcie jest udział w konsultacjach wstępnych, które służą diagnozie sytuacji rodziny i jej potrzeb w kontekście oferowanych działań. Po konsultacji osoby zainteresowane są kierowane do dalszych działań w tym bądź innych projektach realizowanych przez Stowarzyszenie OPTA.

Stowarzyszenie OPTA oferuje:

Wsparcie indywidualne dla rodziców i opiekunów

Indywidualne spotkania z rodzicem/opiekunem mają na celu pochylenie się nad trudnościami emocjonalnymi wynikającymi z problemowej sytuacji w rodzinie i otoczeniu, jak również wynikającej z innych czynników w przeszłości. Praca rodzica pomoże prawidłowo zrozumieć i adekwatnie wesprzeć własne dziecko w okresie rozwoju i pojawiających się trudnościach w obszarach społecznym czy osobistym.

Wsparcie indywidualne dla dzieci i młodzieży

Pomoc indywidualna dla dzieci i młodzieży dotyczy problemów specyficznych dla okresu dorastania takich, jak: budowanie poczucia własnej wartości, kształtowanie postawy asertywnej wolnej od uległości i przemocy, radzenie sobie ze stresem. Wsparcie indywidulane może być także przygotowaniem dziecka do spotkań grupowych w przyszłości.

Wsparcie grupowe dla rodziców i opiekunów

Wsparcie grupowe dla rodziców i opiekunów jest prowadzone równolegle z grupami dziecięcymi. Praca w grupach opiera się na psychoedukacji i wsparciu psychologicznym. Celem spotkań jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych w relacji z dzieckiem. Wzmocnienie więzi w rodzinie oraz pomoc w wypracowaniu konstruktywnych wzorców i dobrej komunikacji. Zrozumienie potrzeb dziecka i odpowiednie na nie reagowanie.

Wsparcie grupowe dla dzieci (7-14 lat)

Wsparcie grupowe przeznaczone jest dla dzieci w wieku 7-14 lat z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia. Pomoc grupowa ma na celu poprawę funkcjonowania emocjonalnego i społecznego dzieci. Spotkania służą podniesieniu umiejętności psychospołecznych, wzmocnieniu indywidulanych zasobów dzieci poprzez psychoedukację i wsparcie. Pomoc dzieciom w budowaniu relacji opartych na zaufaniu i współdziałaniu, uczenie radzenia sobie w sytuacjach problemowych oraz dostarczanie pozytywnych doświadczeń w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

Warunkiem uczestniczenia dzieci w grupie jest udział ich rodziców lub opiekunów w równoległej grupowej pomocy dla rodziców.

Warsztaty rodzinne

Skierowane są do rodziców i dzieci uczestniczących we wsparciu grupowym. Warsztaty umożliwią rodzicom lepsze poznanie i rozumienie dziecka, zaobserwowanie jego trudności (np. związanych z odnalezieniem się w grupie, relacją z rodzicem i z innymi dorosłymi), posłużą odbudowie i wzmocnieniu więzi z dzieckiem oraz dostarczą pomysłów na wspólne spędzenie wolnego czasu.

Sesje rodzinne

Są skierowane do wszystkich członków rodzin lub do samych rodziców, którzy szukają pomocy. Spotkania umożliwiają rozpoznanie problemów i potrzeb rodziny, jak również odkrywają jej zasoby. Są przestrzenią do wzajemnego poznania i wzmocnienia relacji pomiędzy członkami rodziny. Sesje rodziców mogą pomóc zrozumieć wpływ konfliktu/kryzysu w ich relacji na funkcjonowanie rodziny i rozwój dziecka. Dają możliwość analizowania postaw rodzicielskich i metod wychowawczych, co może stać się pierwszym krokiem do zmiany i służyć odbudowie więzi między rodzicem a dzieckiem.

Warsztaty dla młodzieży (15-18 lat)

Tematyka warsztatów dotyczy profilaktyki uzależnień, budowania prawidłowych relacji w rodzinie oraz skutecznej komunikacji pomiędzy jej członkami. Warsztaty mają charakter psychoedukacyjny i profilaktyczny z elementami wsparcia psychologicznego i mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności społecznych i emocjonalnych. Warsztaty służą przekazaniu nastolatkom odpowiednich narzędzi do budowania bezpiecznych relacji, poprzez naukę prawidłowej komunikacji, sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów, kształtowanie w młodzieży postawy asertywnej i nieulegania wpływom grupy, konstruktywnego radzenia sobie z emocjami i stresem

Porady prawne

Są skierowane do członków rodzin, którzy chcą uzyskać pomoc w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. W ramach poradnictwa prawnego proponujemy: wstępną diagnozę sytuacji prawnej i potrzeb klienta; udzielenie informacji o przysługujących prawach i możliwościach prawnych rozwiązania problemu oraz udzielenie niezbędnych wskazówek i wskazanie wzorów umożliwiających samodzielne napisanie potrzebnych pism procesowych i w razie potrzeby ich sprawdzenie.

KONTAKT:
ul. Marszałkowska 85 lok. 34
00-683 Warszawa

Tel.: 797 924 700
797 850 874

E-mail: biuro@opta.org.pl

Oprac. na podstawie informacji organizatora.
Fot. Priscilla Du Preez, Unsplash.com

Napisz komentarz

Skip to content