Znaj ryzyko - kampania społeczna

placówka wsparcia dziennegoOgnisko wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Bemowie prowadzi działania wychowawcze, opiekuńcze i terapeutyczne dla dzieci w wieku 7-13 lat. Rodzice podopiecznych mogą liczyć na wsparcie psychologiczne, konsultacje wychowawcze oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych. Oferowane zajęcia są nieodpłatne, odbywają się w dni powszednie w godzinach 14-20.

Ognisko Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Bemowie:

  • wyrównuje braki szkolne

Dzieci codziennie mają możliwość odrabiania lekcji. W placówce mają zapewnione pomoce naukowe oraz wsparcie wychowawców i wolontariuszy, którzy pomagają w zrozumieniu zadań, przygotowaniu do sprawdzianu, wyrównaniu zaległości oraz motywują do samodzielnej pracy. Dzięki ww. działaniom dzieci wyrabiają w sobie nawyk odrabiania lekcji, uczą się systematyczności i samodzielności.

  • prowadzi zajęcia kulinarne

W placówce prowadzone są zajęcia kulinarne. Podczas przygotowywania różnorodnych „pyszności” dzieci rozwijają swoje praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznają zasady prawidłowego odżywania niezbędne w dorosłym życiu.

W trakcie zajęć szczególną uwagę zwraca się na: poznawanie prawidłowych zasad żywienia, przestrzeganie zasad higieny podczas przygotowywania posiłków oraz zapoznanie się z różnorodnymi technikami kulinarnymi.

  • prowadzi zajęcia artystyczne

Poprzez zajęcia artystyczne dzieci poznają różne techniki plastyczne i techniczne. Wykonują biżuterię (z koralików, sznurków, łańcuszków, gumek), kolaże, origiami, ozdoby okolicznościowe, itp. Dzieci na zajęciach ćwiczą motorykę małą, tak ważną podczas nauki pisania.

  • prowadzi zajęcia grupowe z elementami psychoedukacyjnymi

Celem tych zajęć jest wspieranie dzieci w ich rozwoju społecznym. Poprzez zabawę uczą się współpracować w grupie, rozwiązywać konflikty, radzić sobie z przegraną. Ćwiczą również pewność siebie, pracują nad poczuciem własnej wartości i samooceną. Dzieci w bezpiecznych warunkach, ze znaną sobie grupą, uczą się zasad współżycia w społeczeństwie oraz konsekwencji wynikających z ich zachowania.

  • oferuje gry i zabawy swobodne

Bemowska placówka zaopatrzona jest w wiele gier planszowych, materiałów plastycznych, sprzęt sportowy. Dzieci mają możliwość wykorzystywać te zasoby w realizacji własnych pomysłów na spędzanie czasu. W ten sposób uczą się samodzielności i konstruktywnego spędzania czasu. Dzieci mają przestrzeń i możliwość wypowiadania własnych pomysłów oraz wprowadzania ich w życie.

  • zapewnia posiłek

W ramach zajęć Ognisko zapewnia również posiłek w postaci podwieczorków. Są to proste dania przygotowywane przez dzieci i wychowawców. Podczas podwieczorku dzieci siadają razem, uczą się zachowania przy stole, kultury jedzenia. Przygotowując posiłek ćwiczą posługiwanie się narzędziami kuchennymi, dbania o porządek i higienę pracy, a przede wszystkim przygotowywania prostych i smacznych dań.

  • prowadzi zajęcia specjalistyczne z terapii pedagogicznej

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone indywidualnie lub w parach są skierowane do dzieci i młodzieży posiadającej trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) lub trudności w zakresie nauki matematyki, utrudniające im realizację zadań z zakresu podstawy programowej. Uczestnicy zajęć ćwiczą czytanie ze zrozumieniem, doskonalą technikę czytania (język ojczysty oraz język angielski i niemiecki), ćwiczą logiczne myślenie, uczą się sporządzać notatki, poznają różnorodne metody i techniki ułatwiające uczenie się, pracują nad usprawnianiem funkcji wzrokowych, słuchowych oraz grafomotorycznych.

  • prowadzi konsultacje z rodzicami/opiekunami

Ognisko pracuje również z rodzicami i opiekunami swoich podopiecznych, wspierając ich w procesie opiekuńczo-wychowawczym. Placówka prowadzi spotkania indywidualne, podczas których rodzice otrzymują informacje dotyczące funkcjonowania dziecka w placówce, udzielane są wskazówki niezbędne do pracy w domu. Wzmacnia pozytywne relacje w rodzinie oraz świadomość rodzicielską.

Zapisy i szczegółowe informacje:
Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Oddział Bemowo,
ul. Synów Pułku 2,
Tel. 22 664 32 14
e-mail: sow-tpd@o2.pl
www.tpdbemowo.pl

Działalność Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD Oddział Bemowo jest finansowana ze środków m.st. Warszawy.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

 

 

Napisz komentarz

Skip to content