Znaj ryzyko - kampania społeczna

Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionychProgram rehabilitacyjny „Bemowski Klub Integracji Społecznej” jest skierowany do osób uzależnionych, które odbyły leczenie i utrzymują abstynencję, ale doświadczają trudności na rynku pracy, nie mają stabilizacji mieszkaniowej i doświadczają innych problemów zagrażających wykluczeniem społecznym. Pomoc jest kierowana także do osób współuzależnionych, które doświadczają społecznych skutków nadużywania alkoholu i chcą poprawić swoją sytuację życiową.

Klub oferuje wsparcie w postaci:
– pracy socjalnej;
– wsparcia finansowego;
– indywidualnych konsultacji z psychologiem/terapeutą;
– zajęć aktywizujących (warsztaty umiejętności społecznych, aktywnego poszukiwania pracy);
– indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym;
– wsparcia w podwyższeniu lub uzupełnieniu kwalifikacji zawodowych (szkolenia komputerowe, zawodowe);
– spotkań z pośrednikiem pracy.
– grup wsparcia;
– zajęć rekreacyjnych i kulturalnych oraz efektywnych form spędzania wolnego czasu.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, zamieszkałe na terenie dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Kontakt:
Bemowski Klub Integracji Społecznej
ul. Lazurowa 14, 01-315 Warszawa
czynne: w dni powszednie, w godz. 8:00-16:00
telefon: (22) 487-13-11 / 600-055-126
mail: kis@opsbemowo.waw.pl
więcej: www.opsbemowo.waw.pl

Projekt „Bemowski Klub Integracji Społecznej” jest współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Oprac. na podstawie informacji organizatora

Napisz komentarz

Skip to content